ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

За Алкалоид АД, како општествено одговорна компaнија, заштитата на животната средина претставува долгорочна и континуирана определба. Системите за заштита и управување со животната средина се дел од политиките на Интегрираниот систем за управување со квалитет и Добрата производна практика.

Постојаното следење, контрола и надградба на технолошките процеси, зголемувањето на енергетската ефикасност, енергетската заштеда и користењето на обновливи енергетски ресурси се дел од мерките што се преземени за намалување на емисијата на СО2 и стакленички гасови – сѐ во функција на постигнување на крајната цел – намалување на штетните ефекти врз природата и луѓето.

Согласно регулативата донесена од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, Алкалоид АД Скопје продолжува со имплементацијата на преземените обврски кои произлегуваат од добиените лиценци: Лиценци - А – за усогласеност со оперативните планови за ПЦ Фармација – производен капапцитет во ’Автокоманда’ и ПЦ Фармација и ПЦ Хемија – производни капацитети ’Ѓорче Петров’.

Со цел да се подобри третирањето на отпадните води, реконструирана е пречистителната станица во рамките на производниот капацитет за полусинтетички цефалоспорини во ’Ѓорче Петров’. Во тек се активности за изработка на системи за пречистување на отпадните води од другите производни процеси на истиот локалитет. Сите овие активности се концептуално поврзани со цел да се задоволат и одржуваат пропишаните параметри за испуштање на отпадна вода во надворешниот одводен систем.

Особено внимание се посветува на заштедата на енергенси (електрична енергија, природен гас, фосилни горива) со подобрување на енергетската ефикасност на објектите. За таа цел, во 2014-2015 година е користен кредит во износ од ЕУР 200.000 од програмата WeBSEFF II на ЕБРД при надворешната реконструкција на објект А, производство Фармација.

За реализирање на новиот објект, „Центар за контрола на квалитет“, инвестиција вредна над ЕУР 5.000.000, беше користен кредит во износ од ЕУР 500.000 од програмата WeBSEFF II на ЕБРД, средства наменети за енергетска ефикасност и користење обновливи извори на енергија во овој објект.

Позитивниот тренд на намалување на потрошувачката на енергија е претставен во следните графикони. Потрошувачката на вода, природен гас и нафта е намалена, а потрошувачката на електрична енергија е оптимизирана.

Генерално, потрошувачката на енергија е намалена во апсолутна вредност по единица производ.